Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 330
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TẠI PHƯỜNG VĨNH NINH (Từ ngày 07/06/2023 đến ngày 06/9/2023)
Ngày cập nhật 07/09/2023

 

Tên đơn vị

Lĩnh vực

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Trễ hạn

Số hóa hồ sơ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số (đã và đang giải quyết)

Tỷ lệ

Trực tuyến

Đã số hóa

Chưa số hóa

Tỷ lệ số hóa

UBND phường Vĩnh Ninh

Hộ tịch

83

0

0

0

83

83

0

0

0

17

66

0

100%

Chứng thực (CT chữ ký, CT HĐGD, CT bản sao)

2807

0

0

0

2807

2807

0

0

0

169

2638

0

100%

Đất đai

07

0

0

0

07

07

0

0

0

07

0

0

 

100%

LĐTBXH

19

02

02

0

17

17

0

0

0

02

17

0

100%

 

VIỆC TRIỂN KHAI XIN LỖI NGƯỜI DÂN KHI CÓ HỒ SƠ TRỄ HẠN

STT

Thủ tục hành chính

Người nộp hồ sơ

Số ngày trễ hạn

Nguyên nhân trễ hạn

Văn bản xin lỗi/ gia hạn

01

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆC TRIỂN KHAI PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

 

STT

Lĩnh vực

Số hồ sơ tiếp nhận

Số phiếu khảo sát thực hiện

Kết quả khảo sát

Tỷ lệ hài lòng

1

Đất đai

07

0

0

Hồ sơ liên thông thành phố chuyển về

2

LĐTBXH

19

17

17

100%

3

Tư pháp

2807

561

561

100%

4

Hộ tịch

83

83

83

100%

 

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN YKCĐ DO UBND THÀNH PHỐ GIAO

Đơn vị

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Tất cả

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chờ xác nhận

Đúng hạn

Quá hạn

UBND phường Vĩnh Ninh

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

   

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày