Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 28.635
Truy cập hiện tại 10
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN NÂNG CAO NHẬN THỨC VÀ PHỔ BIẾN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THÔNG TIN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ
Ngày cập nhật 02/04/2021

Ngày 26 tháng 3 năm 2021, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch số 1777 về Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Huế.

   I. Mục đích, mục tiêu
1. Mục đích
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về
bảo đảm an toàn thông tin trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Phân công nhiệm vụ cụ thể, tạo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch. Việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về an toàn thông tin phải được thực hiện thường xuyên, tần suất phù hợp; đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, với nội dung, hình thức phù hợp; gắn việc tuyên truyền về an toàn thông tin với tuyên truyền các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn thành phố Huế.
- Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhận thức được vai trò, trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin khi triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
- Học sinh cấp trung học cơ sở được trang bị đầy đủ nhận thức và kỹ năng cơ bản để khai thác an toàn, hiệu quả, lành mạnh không gian mạng cho học tập, giải trí.
2. Mục tiêu.
- 100% các phòng chuyên môn, đơn vị, UBND các phường xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, phổ biến về thói quen, trách nhiệm và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin khi ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Chính quyền điện tử, đô thị thông minh cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.
- Trên 80% các trường trung học cơ sở có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến về các nguy cơ và kỹ năng cần thiết để tương tác lành mạnh, an toàn trên không gian mạng; 50% các trường trung học cơ sở có các chương trình hàng năm tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho học sinh khả năng đọc tin, tư duy phê phán, phản biện về các thông tin sai lệch trên mạng nhằm tạo dựng một thế hệ mới có tư duy và sử dụng hiệu quả, tích cực trên không gian mạng.
- 100% người đứng đầu các cơ quan, tổ chức nhà nước được tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm về bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của cơ quan, tổ chức; ý thức được hậu quả cũng như trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra sự cố mất an toàn thông tin.
- 80% cơ quan, tổ chức được tuyên truyền về các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin trong nước.
   II. Nội dung thực hiện
1. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng qua các phương tiện thông tin đại chúng, truyền thông xã hội.
- Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video,…để đăng, phát trên các trang mạng xã hội, các kênh, nền tảng khác nhau và trên phương tiện truyền thông đại chúng.
- Xây dựng, thiết lập và duy trì thường xuyên các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Sản xuất các chương trình, phóng sự, chuyên đề trên hệ thống phát thanh, truyền hình.
- Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên hệ thống trang thông tin điện tử của phường, cổng thông tin điện tử của thành phố Huế, website các cơ quan, đơn vị.
2. Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin qua các hệ thống thông tin cơ sở.
- Thực hiện tuyên truyền theo từng điểm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ mạng hoặc các thiết bị công nghệ thông tin; áp dụng với các khu vực có đông người sử dụng mạng, tại các điểm sử dụng máy tính công cộng, các điểm phủ sóng mạng không dây và truy cập Internet công cộng.
- Tuyên truyền trên Đài truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố và hệ thống truyền thanh FM các phường.
- Tuyên truyền trên các cổng thông tin điện tử thành phố,trang thông tin điện tử các phường và mạng nội bộ của các cơ quan, tổ chức nhà nước.
3. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức và kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục.
- Tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật.
   III. Kinh phí
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ dự toán chi ngân sách nhà nước. Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị xây dựng dự toán thực hiện và tổng hợp vào dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm gửi Phòng Tài chính Thành phố tham mưu UBND thành phố Huế phê duyệt.
   IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố:
- Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các phường triển khai thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp báo cáo UBND thành phố Huế.
- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố viết tin, bài tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế.
2. Văn phòng HĐND và UBND thành phố Huế:
- Xây dựng chuyên mục, chuyên trang đưa tin và bài viết trên Cổng thông tin điện tử thành phố Huế.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố:
- Chỉ đạo các trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn học sinh tương tác an toàn trên không gian mạng, phát huy tối đa hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn học sinh khả năng tự đọc tin, phân biệt được nội dung an toàn có thể tiếp cận và loại bỏ những nội dung, thông tin sai lệch, thông tin vi phạm pháp luật.
4. Phòng Tài chính Kế hoạch Thành phố:
- Cân đối nguồn vốn, bố trí ngân sách hàng năm để các đơn vị thực hiện Kế hoạch này.
5. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố:
- Xây dựng chuyên mục, phóng sự phát sóng chương trình an toàn thông tin thích hợp để thu hút được sự quan tâm theo dõi của nhiều đối tượng cần tuyên truyền.
- Sản xuất nội dung tin bài, ảnh, video,…để đăng, phát trên các trang mạng xã hội facebook, zalo...và các chương trình, phóng sự, chuyên đề trên hệ thống phát thanh, truyền hình.
- Tham gia các chiến dịch tuyên truyền do Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan phát động.
5. Các cơ quan, đơn vị và UBND các phường thuộc Thành phố:
- Căn cứ vào Kế hoạch của Thành phố, chủ động triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; đưa tin bài viết tuyên truyền lên website, Cổng thông tin điện tử của đơn vị. Tổng hợp gửi báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch về UBND Thành phố (thông qua Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố) trước ngày 25/10 hàng năm để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Huế, UBND thành phố Huế yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và UBND các phường nghiêm túc triển khai thực hiện.
Tập tin đính kèm:
An Thuận
Các tin khác
Xem tin theo ngày