Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 333
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ (Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 06/6/2023)
Ngày cập nhật 19/06/2023

Cổng thông tin điện tử phường Vĩnh Ninh

Phụ lục mục B

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 06/6/2023)

Tên đơn vị

Lĩnh vực

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Trễ hạn

Số hóa hồ sơ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số (đã và đang giải quyết)

Tỷ lệ

Trực tuyến

Đã số hóa

Chưa số hóa

Tỷ lệ số hóa

UBND phường Vĩnh Ninh

Hộ tịch

190

0

0

0

190

190

0

0

0

05

185

0

100%

Chứng thực (CT chữ ký, CT HĐGD, CT bản sao)

3039

0

0

0

3039

3039

0

0

0

233

2806

0

100%

Đất đai

06

01

01

0

05

05

0

0

0

04

02

0

 

100%

LĐTBXH

35

01

01

0

34

34

0

0

0

0

35

0

100%

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày