Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 2
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính Quý I năm 2023 của UBND phường Vĩnh Ninh
Ngày cập nhật 09/03/2023

*Kết quả giải quyết, số hóa hồ sơ TTHC

+ Từ 15/12/2022 đến 07/3/2023, Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường đã tiếp nhận và giải quyết 1122 hồ sơ. Trong đó, số hồ sơ tiếp nhận trực tuyến tổng cộng 20 hồ sơ, đạt tỷ lệ 1.78%. Cụ thể:

- Đã giải quyết: 1120 hồ sơ (đúng hạn 1120 hồ sơ đạt 100%, quá hạn 0 hồ sơ đạt 0 %).

- Đang giải quyết: 02 hồ sơ (trong hạn 02 hồ sơ, quá hạn 0 hồ sơ)

+ Đã số hóa tổng cộng 1122 hồ sơ, đạt tỷ lệ số hóa 100 % (một số hồ sơ trực tuyến đã được số hóa sẵn).

 

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH QUÝ I NĂM 2023

Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cụ thể

Sản phẩm

Bộ phận chủ trì

Bộ phận

phối hợp

Thời gian thực hiện

Tiến độ triển khai

Chương trình tổng thể CCHC

 

 

 

 

 

I. Cải cách thể chế

1. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện văn bản QPPL của phường Vĩnh Ninh năm 2023

Kế hoạch

Công chức TP - HT

Các công chức chuyên môn

05/01/2023

Đã thực hiện

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND phường Vĩnh Ninh về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2023

2. Kế hoạch rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của phường Vĩnh Ninh năm 2023

Kế hoạch

Công chức TP - HT

Các công chức chuyên môn

05/01/2023

Đã thực hiện

Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND phường Vĩnh Ninh về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn phường năm 2023

3. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL

Đảm bảo 100% văn bản QPPL do HĐND&UBND phường ban hành đúng thẩm quyền và trình tự

Công chức TP - HT

Các công chức chuyên môn

Trong năm 2023

Đang thực hiện

- Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND phường ban hành

- Tổ chức tự kiểm tra, rà soát các văn bản do HĐND-UBND phường  ban hành.

II.Cải cách TTHC

1. Xây dựng Kế hoạch rà soát, Kiểm soát  TTHC năm 2023

 Kế hoạch

Công chức VP - TK

Các công chức chuyên môn

Trước ngày

15/01/2022

Đã thực hiện

- Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND phường Vĩnh Ninh về thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2023;

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 06/01/2023 của UBND phường Vĩnh Ninh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023;

2. Triển khai công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước trên địa bàn phường Vĩnh Ninh

Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại đơn vị

Công chức VP - TK

Các bộ phận chuyên môn

Thường xuyên

Đã thực hiện

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND phường Vĩnh Ninh về Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023

3. Triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ công

Báo cáo

Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường

 

Thường xuyên

Đang thực hiện

(Báo cáo định kỳ CCHC của UBND phường)

4. Thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường đối với danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3141/QĐ-UBND ngày 26/12/2022 của UBND tỉnh TT Huế

Đảm bảo 100% TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường Vĩnh Ninh

Bộ phận TN&TKQ Hiện đại phường

Công chức VP - TK

Thường xuyên

Đang thực hiện

(số liệu chi tiết theo báo cáo và phụ lục đính kèm)

III. Cải cách tổ chức bộ máy

1. Kế hoạch kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức hoạt động của cơ quan

Kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2023

Công chức Văn phòng – Thống kê

Các ban ngành, đoàn thể, công chức chuyên môn

Quý II/2023

Đã thực hiện

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 04/01/2023 của UBND Phường Vĩnh Ninh về Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2023

2. Tiếp tục thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu cán bộ, công chức trong cơ quan

Báo cáo

Văn phòng

Các ban ngành, đoàn thể và công chức chuyên môn

Trong năm 2023

Đang thực hiện

(theo báo cáo)

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan để sửa đổi, bổ sung đảm bảo hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

        Báo cáo

Văn phòng

Các ban ngành, đoàn thể và công chức chuyên môn

Trong năm 2023

Đã thực hiện

- Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Về việc ban hành quy chế văn hóa công sở của Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường Vĩnh Ninh.

- Quyết định số 167/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Về việc bố trí công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ hiện đại phường Vĩnh Ninh

- Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động Bộ phận TN&TKQ hiện đại của UBND phường Vĩnh Ninh

IV. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

1. Triển khai thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2023 theo Kế hoạch của thành phố

Báo cáo

Công chức Văn phòng

Các ban ngành, đoàn thể và công chức liên quan

Trong năm 2023

Đang thực hiện

(theo báo cáo).

V. Cải cách tài chính công

1. Triển khai cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo các Nghị định số: 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005

Báo cáo

Bộ phận Tài chính – Kế toán

Các công chức chuyên môn

Trong năm 2023

Đang thực hiện

(theo báo cáo).

2. Rà soát và kiến nghị sửa đổi hoặc bãi bỏ một số loại phí, lệ phí

Báo cáo kết quả rà soát các loại phí, lệ phí và các khoản đóng góp trong nhân dân

Bộ phận Tài chính – Kế toán

Các công chức chuyên môn

Trong năm 2023

Đang thực hiện

 

VI. Hiện đại hóa hành chính

1. Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan

Kế hoạch

Báo cáo kết quả thực hiện

 

Bộ phận VHTT; Bộ phận Văn phòng

Các công chức chuyên môn có liên quan

Kế hoạch năm  2023

Đã thực hiện

Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 04/01/2023 về việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023

2. Tổ chức thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại cơ quan

Kế hoạch

Bộ phận Văn phòng – Thống kê

Các công chức chuyên môn có liên quan

Trong năm 2023

Đã thực hiện

Kế hoạch số 58 /KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND phường Về việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại phường Vĩnh Ninh năm 2023

 

3. Đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

Các trang thiết bị được trang cấp tại bộ phận

Bộ phận Tài chính – Kế toán

Các công chức có liên quan

Trong năm 2023

Đang thực hiện

Một số máy tính được nâng cấp phần mềm, thay thế linh kiện để đảm bảo hoạt động; trang bị máy scan, máy in …

VII. Công tác chỉ đạo điều hành; tuyên truyền CCHC

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền CCHC

Bộ phận Văn hoá Thông tin

Các công chức chuyên môn có liên quan

Tháng 01/2023

Đã thực hiện

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 04/01/2023 việc việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn phường Vĩnh Ninh năm 2023

2. Tiếp tục thực hiện tuyên truyền trên Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử phường Vĩnh Ninh về CCHC

Các tin bài chuyên đề về CCHC

Bộ phận Văn hoá Thông tin; Bộ phận Văn phòng – Thống kê phường

Các công chức chuyên môn có liên quan

Hàng tháng/ 2023

Đã thực hiện

07 tin  liên quan đến
công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên Đài truyền thanh FM
không dây phường

03 bài viết công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính trên Cổng thông
tin điện tử phường

 

 

 

Phụ lục mục B

TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

(Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 07/3/2023)

Tên đơn vị

Lĩnh vực

Tổng hồ sơ

Hồ sơ đang giải quyết

Hồ sơ đã giải quyết

Trễ hạn

Số hóa hồ sơ

Tổng cộng

Trong hạn

Trễ hạn

Tổng cộng

Đúng hạn

Trễ hạn

Tổng số (đã và đang giải quyết)

Tỷ lệ

Trực tuyến

Đã số hóa

Chưa số hóa

Tỷ lệ số hóa

UBND phường Vĩnh Ninh

Hộ tịch

51

0

0

0

51

51

0

0

0

0

51

0

100%

Chứng thực (CT chữ ký, CT HĐGD, CT bản sao)

1059

0

0

0

1059

1059

0

0

0

18

1059

0

100%

Đất đai

02

02

02

0

0

0

0

0

0

02

02

0

 

100%

LĐTBXH

10

0

0

0

10

10

0

0

0

0

10

0

100%

 

VIỆC TRIỂN KHAI XIN LỖI NGƯỜI DÂN KHI CÓ HỒ SƠ TRỄ HẠN

STT

Thủ tục hành chính

Người nộp hồ sơ

Số ngày trễ hạn

Nguyên nhân trễ hạn

Văn bản xin lỗi/ gia hạn

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIỆC TRIỂN KHAI PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG

 

STT

Lĩnh vực

Số hồ sơ tiếp nhận

Số phiếu khảo sát thực hiện

Kết quả khảo sát

Tỷ lệ hài lòng

1

Đất đai

02

0

0

Hồ sơ trực tuyến

2

LĐTBXH

10

10

10

100%

3

Tư pháp

1059

1041

1041

100%

4

Hộ tịch

51

51

51

100%

 

 

 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN YKCĐ DO UBND THÀNH PHỐ GIAO

Đơn vị

Chưa thực hiện

Đang thực hiện

Đã hoàn thành

Tất cả

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chưa đến hạn

Đã quá hạn

Chờ xác nhận

Đúng hạn

Quá hạn

UBND phường Vĩnh Ninh

0

0

0

0

0

02

0

02

 

 

   

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày