Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.380
Truy cập hiện tại 2
Chung nhan Tin Nhiem Mang
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
Ngày cập nhật 31/01/2023

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƢỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (ĐÍNH KÈM)

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày