Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 26.582
Truy cập hiện tại 6
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Ngày cập nhật 09/08/2021

Ngày 28/7/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1854/QĐ-UBND công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh chuẩn hóa trong lĩnh vực Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CHUẨN HÓA LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ CÁC CƠ SỞ KHÁC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

TT

Tên thủ tục hành chính (Mã TTHC)

Thời hạn

giải quyết

Phí lệ phí

Địa điểm

thực hiện

Tên VBQPPL quy định TTHC

Cơ quan thực hiện

  1.  

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học (1.004441)

15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân

Không

Nộp hồ sơ trực tuyến hoặc qua đường bưu chính công ích hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã

- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Nghị định số 135/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

  1.  

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (1.004492)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân

Không

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

  1.  

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại (1.004443)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân

Không

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

  1.  

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (1.004485)

20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân. Trong đó: 05 ngày làm việc UBND cấp xã có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo; 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra trên thực tế, ý kiến bằng văn bản gửi UBND cấp xã; 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND cấp xã quyết định.

Không

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Cơ quan phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

  1.  

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tố chức, cá nhân đề nghị thành lập) (2.001810)

Không quy định

Không

Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày