Tìm kiếm tin tức

 

Đơn vị hỗ trợ

 

Thống kê truy cập
Truy cập tổng 40.230
Truy cập hiện tại 10
Chung nhan Tin Nhiem Mang
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế
Ngày cập nhật 14/06/2021

Ngày 14/5/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1099/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Huế (kèm theo một số văn bản liên quan tại file đính kèm)

Cụ thể:

NGHỊ QUYẾT số 10/2021/NQ-HĐND ngày 15/5/2021 của HĐND Tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

NGHỊ QUYẾT số 39/NQ-HĐND ngày 15/5/2021 thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày